Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng  
Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng

a, Trình tự thực hiện:

 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ.

-  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ tới Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng để thực hiện;

- Kết quả được chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở KH&CN để trả lại cho tổ chức, cá nhân.

b, Cách thức thực hiện:

- Công bố dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn đối với hàng hóa hóa thuộc nhóm 1.

c, Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

* Hồ sơ công bố hợp chuẩn gồm:

- Lập hai (02) bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn (sau đây viết tắt là bản công bố)  (theo Mẫu 1. CBDĐL );

- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập;

-  Bản kê khai phương tiện đo lường dùng để định lượng hàng đóng gói sẵn (các phương tiện đo được định kỳ kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định);

 

- Bản kê mặt bằng dùng cho đóng gói và nhân viên kỹ thuật thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

 

d, Thời hạn giải quyết:  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ.

đ, Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân sử dụng dấu định lượng sản phẩm hàng đóng gói sẵn.       

e, Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ.

Cơ quan thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ.

g, Kết quả thực hiện TTHC: Xác nhận tiếp nhận bản công bố sử dụng dấu định lượng sản phẩm hàng đóng gói sẵn. 

h, Lệ phí: Theo quy định hiện hành

i, Tên mẫu đơn, mẫu tơ khai

- bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn (Mẫu kèm theo).

k, Yêu cầu thực hiện TTHC: Không

l, Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Căn cứ Luật Đo lường số: 04/2011/QH 13 ngày 11/11/2011;

- Căn cứ Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật đo lường;

 - Nghị định số  89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa;

 

- Căn cứ Thông tư số:  21/2014/TT-BKHCN ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Bộ  Khoa học và Công nghệ về Quy định về Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.