UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

__________

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH TUẦN 4/2021

Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021

_________________

Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
18/01/2021
...
Thứ 3
19/01/2021
08:00-11:00 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết: Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Đ/c Quỳnh - PGĐ Phòng họp 309 - UBND tỉnh
Thứ 4
20/01/2021
...
Thứ 5
21/01/2021
...
Thứ 6
22/01/2021
...
Thứ 7
23/01/2021
...
Chủ nhật
24/01/2021
...

Ghi chú