Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo sở Khoa học và Công nghệ

Bộ máy tổ chức Lãnh đạo sở  
Lãnh đạo sở Khoa học và Công nghệ

                                                     Phó Giám đốc phụ trách Sở: Nguyễn Tất Nhiên​

              Năm sinh 1983                            

               Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ                                  

              Trình độ chính trị: Cao cấp

               Điện thoại: 02263.844198

               Email: nguyentatnhien@hanam.gov.vn  

              Quê quán: Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định

 Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, úy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. Là Chủ tài khoản của cơ quan.

- Trực tiếp phụ trách công tác: xây dựng chiến lược quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; công tác tổ chức, bộ máy, biên chế; công tác kế hoạch, tài chính; cải cách hành chính; Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác quản lý khoa học, phát triển thị trường công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ; hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ...

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình hợp tác giữa ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam với Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2017 - 2021.

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở; phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ; Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN và Kiểm định, kiểm nghiệm.

- Theo dõi hoạt động khoa học và công nghệ của Thành phố Phủ Lý, huyện Thanh Liêm và huyện Kim Bảng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ưy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.               Phó Giám đốc: Dương Ngọc Quỳnh

                Năm sinh 1968

               Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học

               Trình độ chính trị: Cao cấp

               Điện thoại: 02263.853134

               Email: duongngocquynh@hanam.gov.vn

                                               Quê quán: Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Giúp Phó Giám đốc phụ trách Sở chi đạo quản lý nhà nước về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng; thanh tra khoa học công nghệ; Sở hữu trí tuệ; thông tin, thống kê khoa học công nghệ; an toàn bức xạ hạt nhân và hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở. Ký các văn bản chỉ đạo, điều hành các hoạt động chuyên môn được phân công phụ trách, gửi văn bản đã ký báo cáo Phó Giám đốc phụ trách Sở đế biết và phục vụ công tác quản lý, điều hành chung của Sở. Chịu trách nhiệm trước Phó Giám đốc phụ trách Sở và trước pháp luật về những quyêt định của mình đối với lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Phụ trách các hoạt động: Hành chính, quản trị; hoạt động sáng kiến của tỉnh và của Sở; các hoạt động quản lý, khai thác và sử dụng các nguồn thông tin tư liệu về khoa học và công nghệ; Website và bản tin khoa học công nghệ của Sở.

- Phụ trách các hoạt động: Ap dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan, đơn vị hành chính và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Thanh tra Sở; Phòng Quản lý chuyên ngành; Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở; Chi cục Tiêu chu ân Đo lường Chat lượng.

- Theo dõi hoạt động khoa học và công nghệ của huyện Duy Tiên, huyện Bình Lục và huyện Lý Nhân.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân tỉnh và Phó Giám đốc phụ trách 

Tin liên quan