Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 (Từ ngày 18/12 đến ngày 24/12/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 (Từ ngày 18/12 đến ngày 24/12/2017)

Thứ/ngày tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì/

Thực hiện

Bộ phận

phối hợp

Lãnh đạo

chỉ đạo

 

 

Địa điểm

 

 

Thứ 2

08/01/2018

8h

Giao ban cơ quan

Giám đốc Sở

 

 

Hội trường tầng I

14h

 Dự Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, Kế hoạch số 3572/KH-UBND ngày 11/12/2017, Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ giai đoạn 2017-2027

 

 

 

Hội trường tầng 3 - Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh

Cả ngày

Tập huấn cập nhật thông tin và quản trị cổng thành viên thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam

Đ/c Lực - Quản trị Mạng 

 

 

Tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Thứ 3

09/01/2018

8h

 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017

 

 

 

Tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cả ngày

Tập huấn cập nhật thông tin và quản trị cổng thành viên thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam

Đ/c Lực - Quản trị Mạng 

 

 

Tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Thứ 4

10/01/2018

8h

  Dự Hội thảo Quản lý Chương trình và hướng dẫn đề xuất các dự án năm 2019 thuộc Chương trình NTMN giai đoạn 2016-2025

 

 

 

Tại Khách Sạn Thể thao, Thanh Xuân, Hà Nội.

Cả ngày

Tập huấn cập nhật thông tin và quản trị cổng thành viên thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam

Đ/c Lực - Quản trị Mạng 

 

 

Tại Sở Thông tin và Truyền thông.

7h45

 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2017

Đ/c Quỳnh PGĐ sở

 

 

Tại nhà A, trụ sở Tỉnh ủy.

Thứ 5

11/01/2018

 

 

 

.

 

 

Thứ 6

12/01/2018

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

13/01/2018

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

14/01/2018