Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49/2016 (Từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2016)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49/2016 (Từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2016)


Thứ/ngày tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì/

Thực hiện

Bộ phận

phối hợp

Lãnh đạo

chỉ đạo

Địa điểm

 

Thứ 2

28/11/2016

8h00

Giao ban cơ quan

 

Giám đốc

 

 

Hội trường T1

14h

Tổ chức Hội nghị nghiệm thu 02 đề tài, dự án

Phòng QLKH

Phòng Sở hữu trí tuệ

 

Hội trường T1

Thứ 3

29/11/2016

7h30

Dự HN báo cáo viên

Đ/c Hạnh

 

 

 

Thứ 4

30/11/2016

Trong ngày

Nộp Hồ sơ đề nghị khen thưởng về Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh

Văn phòng Sở

 

 

Sở Nội vụ

Thứ 5

01/12/2016

8h

 dự Hội thảo khoa học Ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghệ chế biến thực phẩm.

 

 

 

 Cục thông tin KHCN quốc gia.

Thứ 6

02/12/2016

8h

 dự Hội thảo khoa học Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý môi trường.

 

 

 

Cục thông tin KHCN quốc gia.

Thứ 7

03/12/2016

8h

 dự Hội thảo khoa học Phát triển nông nghiệp sạch bằng công nghệ sinh học.

 

 

 

Cục thông tin KHCN quốc gia.