Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Thủ tục hành chính Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ  
Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế


a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang nộp phiếu khai thiết bị X-quang chẩn đoán y tế cho Sở Khoa học và Công nghệ.

Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ xem xét phiếu khai báo và đề nghị bổ sung thông tin (nếu có);

Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy xác nhận đã khai báo.

b. Cách thức thực hiện: gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH&CN hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- 01 phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế.

-  Thành phần hồ sơ: Phiếu khai báo thiết bị X quang chẩn đoán y tế.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang chẩn đoán y tế với công suất trên mức miễn trừ khai báo.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở KH&CN.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận khai báo.

h. Lệ phí: không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế (Mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.