Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TU

Thủ tục hành chính Danh mục TTHC  
Kế hoạch Triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TU
Kế hoạch Triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2020
Tin liên quan