Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
Lĩnh vực TTHC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Cơ quan giải quyết Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam
Nội dung

a, Trình tự thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Tổ chức đủ điều kiện gửi hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về Sở Khoa học và Công nghệ.

-Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

-  Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với những hồ sơ hợp lệ và thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

- Trên cơ sở kết luận của hội đồng, của tổ thẩm định, ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có) và báo cáo kết quả của đơn vị chức năng, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

- Kết quả được chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở KH&CN để trả lại cho tổ chức, cá nhân.

b, Cách thức thực hiện: Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam, số 7, đường Trần Phú, phường Quang Trung hoặc qua đường Bưu điện. Số điện thoại 02263566665 máy lẻ 105.

 c, Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

1. Đơn đăng ký tham gia chủ trì thực hiện, chủ nhiệm; (Mẫu M1-DONTC).

2. Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN; (Mẫu M2-TMDAMẫu M2-TMĐTCN; Mẫu M2-TMĐTXH; Mẫu M2-TMĐA).

3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ, gửi kèm theo kết qủa đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức khoa học và công nghệ (nếu có).

4. Lý lịch khoa học của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (tải mẫuMẫu M3-LLTC); Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ qaun quản lý nhân sự (tải mẫuMẫu M4-LLCN).

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu là tổ chức khoa học và Công nghệ).

6. Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).\

7. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ(nếu có), (tải mẫuMẫu M5-PHNC).

8. Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

9. Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật phải có vốn đối ứng: Văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước (báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong 02 - 03 năm gần nhất; cam kết cho vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn của các tổ chức tín dụng; cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của tổ chức chủ trì và các tổ chức tham gia dự án).

10. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Số lượng: 15 bộ (01 bộ gốc và 14 bộ sao) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu).

d, Thời hạn giải quyết: 

-  Kết thúc thời  hạn nhận hồ sơ đăng  ký tuyển chọn, giao trực  tiếp trong thời hạn 07 ngày làm việc, bộ, ngành, địa phương tiến hành mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thuyết minh đã hoàn thiện theo  kết luận của Tổ thẩm định hoặc ngày nhận được ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập, trên cơ sở kết luận của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp, Tổ thẩm định, ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có) và báo cáo kết quả của đơn vị chức năng,  trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi ký quyết định phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo công khai kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp và đăng tải tối thiểu 60 ngày trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chỉnh: Tổ chức nộp hồ sơ đăng ký tham  gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

e)  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Hà Nam

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan phối hợp: không

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

h) Lệ phí:Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Biểu BM-ĐON);

- Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-2a-TMĐTCN);

- Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh (Biểu B1-2b-TMĐTXH);

-  Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh (Biểu  Bl-2c- TMDA);

- Thuyết minh đề án khoa học cấp tỉnh (Biểu B l-2d-TMĐA);

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-3-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-4-LLCN);

-  Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. (Biểu B1-5-PHNC).

k)  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Các tổ chức khoa học và công nghệ có đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, có chức năng hoạt động phù hợp với nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hoặc các tổ chức khác nhưng có chức năng nhiệm vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, có con dấu, tài khoản riêng và có đủ điều kiện về nhân lực, vật lực phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu, có quyền tham gia đăng ký tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp chủ trì thực hiện.

2. Các tổ chức thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện tham gia tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

a) Đến thời điểm nộp hồ sơ chưa hoàn trả đầy đủ kinh phí thu hồi theo hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trước đây;

b) Không thực hiện nghĩa vụ đăng ký, nộp lưu giữ các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; không báo cáo ứng dụng kết quả của nhiệm vụ theo quy định;

c) Nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh khác chậm so với thời hạn kết thúc hợp đồng nghiên cứu trên 30 ngày mà không có ý kiến chấp thuận của Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ không được tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp trong thời hạn 01 năm kể từ ngày thanh lý hợp đồng;

d) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ hoặc sau khi kết thúc mà không triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất, đời sống theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và yêu cầu của bên đặt hàng, không được đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian 03 năm, tính từ thời điểm đã hoàn thành các yêu cầu theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền

3. Đối với cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu:

a) Có trình độ đại học trở lên;

b) Có chuyên môn hoặc vị trí công tác phù hợp và đang hoạt động trong cùng lĩnh vực khoa học với nhiệm vụ trong 03 năm gần đây, tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

c) Là người chủ trì hoặc tham gia chính xây dựng thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

d) Có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

4. Cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện tham gia đăng ký tuyển chọn, xét giao trực tiếp làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

a) Đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ vẫn đang làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

b) Cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh chậm theo quy định hiện hành trên 30 ngày mà không có ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ không được tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian 02 năm kể từ ngày thanh lý hợp đồng;

c) Cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đánh giá nghiệm thu ở mức “không đạt" mà không được UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện để hoàn chỉnh kết quả hoặc được gia hạn nhưng hết thời hạn cho phép vẫn chưa hoàn thành kết quả sẽ không được tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời hạn 03 năm kể từ ngày thanh lý hợp đồng;

d) Cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện và truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ không được tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời hạn 05 năm kể từ ngày đã hoàn thành các yêu cầu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

đ, Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức và cá nhân có nhu cầu thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh .

e, Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Hà Nam

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan phối hợp: không

g, Kết quả thực hiện TTHC: Công văn thông báo

h, Lệ phí: không

i, Tên mẫu đơn, tờ khai: Có (theo Mẫu M1-ĐONTC, (Mẫu M2-TMDAMẫu M2-TMĐTCN; Mẫu M2-TMĐTXH; Mẫu M2-TMĐA; Mẫu M3-LLTC; Mẫu M4-LLCN; Mẫu M5-PHNC)

k, Yêu cầu thực hiện TTHC: Không

l, Căn cứ pháp lý của TTHC:

          - Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13.

- Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

-  Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thự c hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

- Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Ban hành Trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Biểu Mẫu M1-DONTC.docx 

Biểu Mẫu M2a-TMĐTXH.docx

Biểu Mẫu M2b-TMĐTCN.docx

Biểu Mẫu M2c-TMDA.docx

Biểu Mẫu M2d-TMĐA.docx

Biểu Mẫu M3-LLTC.docx

Biểu Mẫu M4-LLTC.docx

Biểu Mẫu M5-PHNC.docx