Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ  
Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

a, Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Sở hữu trí tuệ và Thông tin KHCN để tham mưu cho giám đốc Sở tổ chức thẩm định và cấp giấy chứng nhận.

- Kết quả được chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở KH&CN để trả lại cho tổ chức, cá nhân.

b, Cách thức thực hiện: Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường Công văn.

c, Thành phần, số lượng hồ sơ :

+ Tờ khai;

+ Bản sao Giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (có công chứng);

+ Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức (có công chứng);

- Số lượng: 01 bộ

d, Thời hạn giải quyết:

- 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ đối với Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;

đ, Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

e, Cơ quan thực hiện TTHC: 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hà Nam

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở khoa học và Công nghệ

g, Kết quả thực hiện TTHC:

+ Trường hợp đủ điều kiện: Cấp giấy chứng nhận/ cấp lại giấy chứng nhận

+ Trường hợp không đủ điều kiện: Công văn thông báo

h, Yêu cầu thực hiện TTHC: 

- Điều kiện thành lập tổ chức giám định:

+ Có ít nhất 02 thành viên có Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định viên sở hữu công nghiệp:

+ Giấy chứng nhận bị mất, bị lỗi, bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ…) đến mức không sử dụng được;

+ Có sự thay đổi về thông tin đã ghi nhận trong giấy chứng nhận.

i, Lệ phí: Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp:

- Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu ghi nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp: 300.000 đồng.

- Lệ phí công bố Quyết định ghi nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng.

- Lệ phí đăng bạ tổ chức giám định sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng.

k, Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Tờ khai yêu cầu cấp/ cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (Mẫu kèm theo)

l, Căn cứ pháp lý của TTHC:

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;

Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.