Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng ký tuyển chọn đề tài, dự án cấp cơ sở

Thủ tục hành chính Lĩnh vực hoạt động KHCN  
Đăng ký tuyển chọn đề tài, dự án cấp cơ sở

a, Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ.

- Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý Khoa học để tham mưu cho giám đốc Sở tổ chức Hội nghị giao hồ sơ, đánh giá hồ sơ và cho điểm;

- Sở KH&CN tham mưu cho Hội đồng KH&CN tổ chức hội nghị Thường trực Hội đồng KH&CN tỉnh thẩm định kết quả tuyển chọn.

- Kết quả được chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở KH&CN để trả lại cho tổ chức, cá nhân.

b, Cách thức thực hiện: Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường Công văn.

c, Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia chủ trì thực hiện, chủ nhiệm; (mẫu đơn: Mẫu M1-DONTC)

+ Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN; (mẫu đơn: Mẫu M1-TMDAMẫu M1-TMĐT)

+ Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện, chủ nhiệm; (tải mẫu)

+ Giấy xác nhận phối hợp thực hiện của tổ chức chủ trì thực hiện, chủ nhiệm (nếu có phối hợp thực hiện); (tải mẫu)

+ Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động  vốn của tổ chức chủ trì thực hiện (trong trường hợp có kê khai, có khả năng huy động vốn từ nguồn khác):

          - Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm Đề tài, Dự án; (tải mẫu)

          - Phụ lục 1- Dự toán kinh phí đề tài; (tải mẫu)

          - Phụ lục 1 Nhu cầu nguyên vật liệu; (tải mẫu)

          - Phụ lục 2 Nhu cầu điện nước xăng dầu; (tải mẫu)

          - Phụ lục 3A yêu cầu về thiết bị, máy móc; (tải mẫu)

          - Phụ lục 3B yêu cầu về thiết bị, máy móc; (tải mẫu)

          - Phụ lục 4 chi phí cho việc hoàn thiện công nghệ và đào tạo; (tải mẫu)

          - Phụ lục 5 đầu tư cơ sở hạ tầng; (tải mẫu)

          - Phụ lục 6 chi phí lao động; (tải mẫu)

          - Phụ lục 7 chi khác cho dự án; (tải mẫu)

          - Phụ lục 8 kế hoạch tiến độ thực hiện; (tải mẫu)

+ Số lượng: 13 bộ

d, Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

đ, Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức và cá nhân có nhu cầu thực hiện đề tài, dự án KHCN.

e, Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Hà Nam

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan phối hợp: không

g, Kết quả thực hiện TTHC: Công văn thông báo

h, Lệ phí: không

i, Tên mẫu đơn, tờ khai: Có (theo Mẫu M1-ĐONTC, Mẫu M1-TMĐT, Mẫu M1-TMDA của Quyết định số 1423/2004/QĐ-UB ngày 26/10/2004 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì, thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh). (tải toàn bộ mẫu - phụ lục)

k, Yêu cầu thực hiện TTHC: Không

l, Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013

- Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Quyết định số 1423/2004/QĐ-UB ngày 26/10/2004 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì, thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/11/2004.