Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng ký đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

Thủ tục hành chính Lĩnh vực hoạt động KHCN  
Đăng ký đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

a, Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ

- Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý Khoa học để tổng hợp, tham mưu cho Giám đốc Sở đề nghị UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Hội đồng KHCN xem xét lựa chọn.

- Kết quả được chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ để trả cho tổ chức, cá nhân.

b, Cách thức thực hiện: Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường Công văn.

c, Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký; Thuyết minh

- Số lượng: 01 bộ

d, Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

đ, Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức và cá nhân có nhu cầu thực hiện đề tài, dự án KHCN

e, Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Hà Nam

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan phối hợp: không

g, Kết quả thực hiện TTHC: Công văn thông báo

h, Lệ phí: không

i, Tên mẫu đơn, tờ khai: Có (theo Mẫu M1.3-ĐXĐTMẫu M1.4-ĐXDA của Quyết định số 07/2006/QĐ-UB ngày 17/5/2006 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt và ban hành).

k, Yêu cầu thực hiện TTHC: Không

l, Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

- Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Quyết định số 07/2006/QĐ-UB ngày 17/5/2006 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt và ban hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/5/2006.